Privacy

Privacyverklaring


Internationale Dansvereniging Pridini

Contactgegevens:
Harrelaers 30
1852KW Heiloo
secretaris@pridini.nl
Inschrijving bij de Kamer van koophandel Alkmaar onder nummer: 40635715


Internationale Dansvereniging Pridini, hierna te noemen “Pridini”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring verklaart Pridini hoe zij omgaat met uwpersoonsgegevens.

Pridini houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Pridini in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze heeft verstrekt;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uwpersoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte is van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze
  respecteert.

1. Waarvoor verwerkt Pridini uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Pridini verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het voeren van de (leden)administratie;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het versturen van facturen;
 • het registreren van uw deelneming aan verenigingsactiviteiten;
 • het (geanonimiseerd) verstrekken van leeftijdsgegevens aan de Gemeente Heiloo ten behoeve van subsidieaanvragen.

Voor de voornoemde doelstellingen kan Pridini de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • uw naam en volledig adres;
 • uw telefoonnummer en emailadres;
 • uw geboortedatum en geslacht;

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens

Bij Pridini worden uw persoonsgegevens verwerkt door de volgende functies / personen:

 • de penningmeester van Pridini voor het voeren van de (leden)administratie;
 • de overige bestuursleden voor algemene verenigingszaken;
 • een aangewezen persoon voor het verwerken van de (leden)administratie;
 • een aangewezen persoon voor het opstellen en versturen van nieuwsbrieven;
 • leden van de kascommissie ten behoeve van hun controletaak.

Deze personen worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd. De namen van deze personen worden gedocumenteerd in de notulen van deze vergadering.

3. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Pridini kan uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de onder 1) beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maakt Pridini uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Pridini uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht én toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat Justitie dan wel de Politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient Pridini medewerking te verlenen en is zij verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan Pridini uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Pridini verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan partijen welke gevestigd zijn buiten de  EU.

4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Pridini bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Pridini heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tebeschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle schriftelijk gedocumenteerde onderdelen van de (leden)administratie worden in een afgesloten ruimte bewaard. Toegang tot deze ruimte is beperkt tot het bestuur van Pridini;
 • Pridini streeft ernaar alle schriftelijk gedocumenteerde (oude) administratie-onderdelen af te bouwen en alleen digitaal administratie te voeren;
 • toegang tot de digitale (leden)administratie is beperkt tot de door het bestuur aangewezen personen en is beveiligd met een toegangswachtwoord;
 • de apparatuur waarop de digitale (leden)administratie wordt verwerkt is beveiligd met adequate beveiligingssoftware, welke regelmatig wordt ge-update;
 • Pridini maakt back-ups van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • bij emails aan meerdere Pridinileden tegelijk, stuurt Pridini u deze email in BCC, zodat uw emailadres voor andere ontvangers afgeschermd is;
 • alle onder 2) bedoelde personen zijn op de hoogte van de wettelijke regels en maatregelen met betrekking het beschermen van uw persoonsgegevens;
 • Pridini evalueert de technische en organisatorische maatregelen periodiek

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door Pridini van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Pridini te laten overdragen aan uzelf. Pridini kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Indien u van voornoemde zaken gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via het adres in de contactgegevens. Deze staan vermeld aan het begin van deze Privacyverklaring.

Consequentie van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens:
Indien u Pridini verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen, zal Pridini daar direct gevolg aan geven. Omdat Pridini zonder uw persoonsgegevens niet in staat is u als lid van de vereniging te administreren, heeft verwijdering van uw persoonsgegevens direct royement van uw lidmaatschap tot gevolg. Een royement dat op deze wijze tot stand komt geeft géén recht op restitutie van reeds betaalde jaarcontributie.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komt Pridini er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.