Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden. Iedereen mag twee keer komen kijken en meedoen en hoeft pas daarna te beslissen of men blijft (en dus lid wordt). Een nieuw lid kan ook eerst kiezen voor een ‘startcursus’, dan kan je 3 maanden meedansen en pas daarna beslissen of je lid blijft.
Aan het begin van het seizoen krijgt iedereen een factuur voor de te betalen contributie. Wordt men pas tijdens het seizoen lid, dan wordt de contributie voor dat seizoen naar rato berekend.

Aanmelden:

Wil je komen dansen of zingen bij Pridini, dan kan je je aanmelden via een mail aan info@pridini.nl.

Ook voor het doorgeven van een wijziging van persoonsgegevens (bijv. ander adres, telefoonnummer of mailadres), of voor het doorgeven dat je wilt stoppen met dansen of zingen, kan je een mail sturen aan info@pridini.nl.

Algemene voorwaarden:

  • Nieuwe leden betalen eenmalig 5 euro inschrijfgeld.
  • Contributie is per geheel seizoen bij vooruitbetaling verschuldigd.
  • Vanaf het derde lid uit één gezin wordt 1/3 korting gegeven op de contributie.
  • Bij opzegging eindigt het lidmaatschap op de laatste lesdag van het seizoen. Tussentijdse opzegging ontheft het lid niet van de plicht contributie te betalen voor het gehele dansseizoen.
  • Leden die willen stoppen met de danscursus, kunnen dit uitsluitend doen door schriftelijke opzegging of per e-mail, vóór het einde van het dansseizoen. De opzegging moet worden gericht aan de penningmeester/ledenadministratie. Als een opzegging niet voor het einde van het seizoen binnen is, wordt er automatisch vanuit gegaan dat het lid in het nieuwe seizoen de danscursus vervolgt en de contributie betaalt.
  • Deelnemers aan de startcursus moeten vóór het einde van hun 3 maanden aan de penningmeester/ledenadministratie doorgeven of ze stoppen of doorgaan met dansen. Zonder tegenbericht wordt men automatisch lid van de Internationale Dansvereniging Pridini en ontvangt men voor de rest van het seizoen een factuur voor de contributie.
  • Het dansseizoen loopt van 1 september t/m 31 mei.